Bioindikatori

Fizičke i hemijske metode jesu neophodne za procenu kvaliteta vode, ali nisu i dovoljne. One daju prikaz trenutnog stanja datog vodenog biotopa, kada je zagađenje u pitanju. Zato je neophodno koristiti i biološke metode (bioindikatore). Bioindikatori su vrste karakteristične za određeno klimatsko podneblje, region ili habitat; dominantne vrste u jednom biotopu, a i vrste čije iščezavanje ili ugroženost predstavlja rani signal upozorenja o degradaciji određenog ekosistema. Makrozoobentos je grupa organizama koja veći deo ili čitav životni ciklus provodi na dnu vodenih ekosistema. Određene grupe makrozoobentosa predstavljaju bioindikatore voda.

Tokom leta 2008. i 2009. godine prikupljene su različite grupe organizama makrozoobentosa, od kojih su dominantni predstavnici larve mnogih insekatskih grupa. U Velikom i Malom vrelu je ustanovljeno prisustvo larvi kamenih cvetova (Plecoptera) koji, kao bioindikatori, ukazuju na prvi stepen kvaliteta vode. Duž tokova reka, voda je manje-više nepomenjenog kvaliteta i odgovara drugoj klasi. Na pojedinim lokalitetima uočeno je prisustvo larvi dvokrilaca (fam. Chironomidae) koji su pokazatelji organskog zagađenja. To je bilo očekivano, uzimajući u obzir prisustvo vikendica u blizini tih lokaliteta. Razne grupe organizama koje smo pronalazili na dnu rečnog i jezerskog biotopa, u mulju, među vegetacijom, na kamenju oslikavaju veliku raznovrsnost. Uticajem čoveka i njegovom nemarnošću mnoge od ovih grupa organizama mogu nestati sa datog područja.

Tekst: Jelena Đuknić
Fotografije: Jelena Đuknić, Lena Kulić, Katarina Bjelanović